Rodo

PRZECHOWYWANIE DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności lub w trakcie procesu zawierania umowy drogą telefoniczną.

2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wykonania umowy.

3. Zgody na podejmowanie działań marketingowych są dobrowolne i ich brak nie uniemożliwia korzystania z usług.

4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo ich aktualizacji treści i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Użytkownika, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

5. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

6. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

9. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;
b) na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych: • adres IP, • wywołany adres internetowy (URL), • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, • innych informacji transmitowanych protokołem http.
c) otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
25. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu niezbędnym dla realizacji Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę.

11. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej lub księgowej niezbędnej do świadczenie Usług.

12. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.

Administatorem Państwa danych jest firma COOLDESIGNER Wojciech Gradowski, ul. Małe Błonia 7/1, 71-779 Szczecin, NIP: 253-012-59-86

informacje bądź usuwanie danych: biuro[at]cooldesigner.pl